© 2019 by Ziv Finkel

מסה קריטית הינו מפגש רוכבי אופניים מחאתי,
שמתרחש מתוך רצון להביא לשיפור ביחס הנהגים והמדינה כלפי הרוכבים.

 

הרוכבים הרבים שמתאגדים למטרה משותפת ומוותרים על האינדיבידואליות שלהם, הזכירה לי משטרים טוטליטריים; המדינה כערך עליון ופרטים שמעניקים לה את חירותם.

לכן בחרתי לשים דגש על טוטאליות וכוחניות, ושאבתי השראה מהפאשיזם.
מימוש האידיאולוגיה של מסה קריטית ייעשה בכל מחיר.

מסה קריטית
עיצוב לאירוע